Internetový obchod aduna.sk prevádzkuje :

Fresco Group s.r.o.
Havelkova 6, 841 03 Bratislava
IČO: 46758712, DIČ: 2023571495, IČ DPH: SK2023571495
E: info@baobabshop.sk, T: 0949 838 134
I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou 
Fresco Group s.r.o., Havelkova 6, 841 03 Bratislava, IČO 46 758 712 (ďalej len „prevádzkovateľ“) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.aduna.sk (ďalej len „obchod“).

2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaného systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.


II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

3. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.

4. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenost, tovar na objednávku apod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 100,- EUR, vždy oprávnený žiadat kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorená zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.


III. Dodacie podmienky, termíny1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaní prevádzkovateľom s využitým služieb tretých subjektov (Slovenská pošta), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnutá inak.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdanym kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 2-10 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.

5. Tovar bude dodaní kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.


IV. Kúpna cena, platby1. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru (na dobierku, u prevádzkovateľa) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (platba vopred) pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.


V. Vrátenie alebo výmena tovaruTovar môžete vrátiť do 7 pracovných dní bez udania dôvodu.
Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. 
Predávajúci nepreberá vrátenie tovaru prostredníctvom dobierkovej služby.
Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou poistenej zásielky poštou alebo prepravnou spoločnosťou.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. 
Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. 
Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorá bude zaslaná buť s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa neúčtuje poštovné a balné.


VI. Záruka, reklamácie, doklady1. Reklamáciu na mechanické poškodenie obalu zásielky alebo na chybnú dodávku môžete uplatniť, pokiaľ zásielku prevezmete.

2. Reklamáciu na kvalitu zakúpeného tovaru môžete uplatniť počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedené na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti e-mailom na adresu info@baobabshop.sk.

3. Postup vybavenia reklamácie určíme po vzájomnej dohode v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami §619 – §627 Občianskeho zákonníka a u sprostredkovateľov v súlade s ustanoveniami § 409-470 Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4. Nemôžete si uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na Vašej strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržanm podmienok skladovania.

5. Reklamovaný tovar ste nm povinný vrátiť späť v pôvodnom obale v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnení reklamačný lístok, ktorý opatríte dátumom a podpíšete. Je nevyhnutné uviesť najmä číslo faktúry, resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie. Odporúčame priložiť aj dokumentačné fotografie a kópiu dokladu o zaplatený dopravy. Tovar musíte zabaliť do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru nezodpovedáme.

6. O oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.

7. V prípade oprávnenej reklamácie máte nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).

8. V prípade neoprávnenej reklamácie nemáte nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaným reklamácie.

9. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie a po márnom uplynutí lehoty máte právo od zmluvy odstúpiť.

10. Ak sa z Vašej strany jedná o opakované neoprávnenú reklamáciu, môžeme to považovať za zneužitie práv spotrebiteľa a môžeme si u Vás uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaným reklamácie.


VII. Záverečné a prechodné ustanovenia1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuť inak.

2. Odoslaným elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zźkonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnené umiestneným na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


Orgány dozoruInšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 , fax č.: 02/ 58272 170 , e-mail: ba@soi.sk


Štátna veterinárna a potravinová správa

Polianky 8, 841 01 Bratislava 42, tel.: 02 64461209, Riaditel.BA@svps.sk

 

 

No posts were found.


Warning: Undefined variable $nouveau_qode_blog_page_range in /data/b/2/b2f646ba-bad2-46a5-9e78-4cd9dda278c9/baobabshop.sk/web/wp-content/themes/nouveau/templates/blog/blog_structure-loop.php on line 109